نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد)

نماد اعتماد الکترونیک سایت آکاره

اخذ شده از وزارت صنعت،معدن و تجارت