بازدید: 9909 بازدید
عکس مطلب تاریخچه ویندوز

ویندوز 1 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1985 (میلادی) | 1363 – 1364 (شمسی)

ویندوز 2 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1987 (میلادی) | 1365 – 1366 (شمسی)

ویندوز 3 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1993 (میلادی) | 1371 – 1372 (شمسی)

ویندوز 95 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1995 (میلادی) | 1373 – 1374 (شمسی)

ویندوز 98 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1998 (میلادی) | 1376 – 1377 (شمسی)

ویندوز Me ………………………………………………………………… سال ساخت : 2000 (میلادی) | 1378 – 1379 (شمسی)

ویندوز XP‌ ………………………………………………………………… سال ساخت : 2001 (میلادی) | 1379 – 1380 (شمسی)

ویندوز ویستا …………………………………………………………… سال ساخت : 2007 (میلادی) | 1385 – 1386 (شمسی)

ویندوز 7 ………………………………………………………………… سال ساخت : 2009 (میلادی) | 1387 – 1388 (شمسی)

ویندوز 8 ………………………………………………………………… سال ساخت : 2012 (میلادی) | 1390 – 1391 (شمسی)

ویندوز 10 ………………………………………………………………… سال ساخت : 2014 (میلادی) | 1392 – 1393 (شمسی)

ویندوز 11 ………………………………………………………………… سال ساخت : 2021 (میلادی) | 1399 – 1400 (شمسی)

درباره‌ی علم اقتصاد بیشتر بدانید؛

دسته بندی “اطلاعات عمومی”

مطالعه بیشتر