عکس مطلب تاریخچه ویندوز

ویندوز 1 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1985 (میلادی) | 1363 – 1364 (شمسی) ویندوز 2 ………………………………………………………………… سال ساخت : 1987 (میلادی) |…