عکس مطلب جلسه نهم هیئت زوارالزهرا
6 تیر 1400

حاج آقا کشوری در این جلسه از هیئت زوارالزهرا با توجه به داغ بودن بحث های انتخاباتی، در رابطه با انتخابات سخنرانی کردند!