انواع قاب های سینمایی
1 مهر 1400

به نام خدا انواع قاب های سینمایی 1- نما های Extreme long shot (نمای خیلی باز) این نما ها در سینما، بیشتر […]