عکس مطلب جلسه دهم هیئت زوارالزهراء
15 فروردین 1401

موضوع جلسه دهم: شرح زیارت و دعاهای امام رضا (ع) و بررسی وضعیت جو سیاسی و اجتماعی زمان امام رضا (ع) و […]