عکس مطلب جلسه دهم هیئت زوارالزهراء

موضوع جلسه دهم: شرح زیارت و دعاهای امام رضا (ع) و بررسی وضعیت جو سیاسی و اجتماعی زمان امام رضا (ع) و…