بازدید: 5472 بازدید
عکس مطلب جلسه دهم هیئت زوارالزهراء

موضوع جلسه دهم:

شرح زیارت و دعاهای امام رضا (ع) و بررسی وضعیت جو سیاسی و اجتماعی زمان امام رضا (ع) و امام جواد (ع) و بیان و ترویج معارف بلند اسلامی، در آن زمان شرایط طوری شده بود که امکان بیان معارف بلند اسلامی وجود داشت.
در حالیکه قبل از آن با توجه به جو حاکم بر جوامع اسلامی، امکان بیان نظرات ائمه به صورت شفاف و علنی وجود نداشت.

مطالعه بیشتر

بارگیری بخش های مورد نظر از صحیفه رضویه