کلیپ کوتاه قانون پایستگی ۱

کاری از :
محمدمهدی حاجی حسینی طاحونه
محمدمهدی سپهری
محمدسعید زبردست

این کلیپ در کارگاه فیلمسازی دبیرستان مفید ساخته شده است!

کلیپ قانون پایستگی ۲ را در اینجا مشاهده کنید!

کلیپ های کوتاه دیگر را در اینجا مشاهده کنید!

مطالعه بیشتر