کلیپ کوتاه قانون پایستگی ۲

کاری از
محمدمهدی حاجی حسینی طاحونه
محمدمهدی سپهری
محمدسعید زبردست

این کلیپ در کارگاه فیلمسازی دبیرستان مفید ساخته شده است!

کلیپ قانون پایستگی ۱ را در اینجا مشاهده کنید!

کلیپ های کوتاه دیگر را در اینجا مشاهده کنید!

مطالعه بیشتر